Oficiálne Stanovisko Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti

Protiepidemické opatrenia na endoskopických pracoviskách a gastroenterologických ambulanciách v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Vypracovala Endoskopická sekcia SGS

Na základe súčasne dostupných epidemiologických údajov o šírení koronavírusu COVID-19 aj cestou asymptomatických jedincov, s potvrdenou cestou prenosu kvapôčkovou infekciou, stolicou ako i močom, odporúčame pozastaviť dňom 16.3.2020 plánované endoskopické výkony. Súvisí to s vysokým rizikom prenosu nákazy na endoskopický personál ako aj na pacientov. Na gastroenterologických pracoviskách odporúčame vykonávať len akútne výkony a to u uvedených pacientov:

 1. endoskopické vyšetrenia horného a dolného GITu- : GFS a kolonoskopia u pacientov s hematemézou, melénou alebo enterorhágiou. U pacientov s významnými alarmujúcimi známkami možnej malignity – anémia, chudnutie, poruchy pasáže.

  Pacienti s krátkotrvajúcimi algodyspepsiami horného alebo dolného GIT-u - nauzea, vomitus alebo diarhoea budú indikovaní na endoskopické vyšetrenie až po neúspechu konzervatívnej liečby.

 2. Endosonografické vyšetrenia – len u pacientov s podozrením na onkologické ochorenie, kde boli vyčerpané možnosti zobrazovacích vyšetrení ako sú CT a MRI, a u pacientov s potrebou histologizácie tumoru pred plánovanou onkostatickou alebo chirurgickou terapiou.
 3. ERCP vyšetrenie u pacientov s akútnou obštrukciou žlčových ciest alebo známkami akútnej biliárnej pankeatitídy.
 4. PEG nepovažujeme za akútny výkon, je možné preklenúť toto obdobie N-G alebo N-J sondou. V prípade predĺženého mimoriadneho stavu odporúčame riešiť individuálne.
 5. Iné - bez obmedzenia sú všetky vyšetrenia, ktoré môžu odvrátiť bezprostredné ohrozenie života pacienta (napr. extrakcia cudzích telies)

Všetci ostatní „neakútni“ pacienti budú informovaní o zrušení plánovaných vyšetrení dodaným telefonickým kontaktom alebo priamo na endoskopii. Priamy kontakt pacientov so sestrami na recepcii alebo na gastroenterologických ambulanciách alebo na endoskopických pracoviskách odporúčame obmedzovať na minimum.

Výsledky histologických a cytologických vyšetrení zo všetkých vyšetrení (horného i dolného GIT-u, EUS, ERCP) odporúčame zasielať pacientom s priloženou správou a doporučením ďalšieho postupu poštou na nimi udanú adresu.

Aplikáciu biologickej liečby odporúčame podávať v nezmenenom režime, vrátane receptov na BL.

Konzultačná činnosť odporúčame vykonávať taktiež len telefonicky, buď lekárom na endoskopii alebo lekárom na gastroenterologických ambulanciách.

Pokiaľ endoskopické pracovisko nedisponuje potrebnými osobnými ochrannými pomôckami odporúčame odoslať akútneho pacienta na určené endoskopické pracovisko v regionálnej alebo nadregionálnej nemocnici. Odosielajúci lekár upovedomí pracovisko, na ktoré pacienta odosiela.

Uvedené doporučenie platí minimálne do 30.3.2020, s úpravou podľa vývoja epidemioplogickej situácie na Slovensku.

Postup pri ošetrení pacienta na endoskopickom pracovisku

 1. Prístup na endoskopické pracovisko budú mať len samotní pacienti bez doprovodu rodinných príslušníkov, opatrovníkov alebo šoférov, ak to ich stav dovolí. Je potrebné, aby pacienti mali ochranné rúško na tvári.
 2. Každý pacient, ktorý bude mať podstúpiť endoskopický výkon bude stratifikovaný, podľa rizika potenciálnej infekcie vírusom COVID-19 na základe 3 otázok
  1. či mal v posledných 14 dňoch symptómy ako: telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 st. C, kašeľ, bolesť hrdla, dýchacie obtiaže
  2. či on alebo jeho rodinný príslušník mal v posledných 14 dňoch kontakt s pacientom pozitívne testovaným na COVID-19
  3. či za posledných 14 dní bol v krajine s vysokým výskytom nákazy – toto sa epidemiologicky mení, preto pri nejasnosti považovať radšej akúkoľvek cudziu krajinu za vysokorizikovú.

  Podľa dostupných odpovedí rozdeľujeme pacientov na

  • NÍZKORIZIKOVÝCH - všetky tri odpovede negatívne
  • STREDNE RIZIKOVÝCH - pacienti so symptómami, ale bez kontaktu s pozit. osobami a bez pobytu v cudzine - pacienti bez symptómov, ale s anamnézou kontaktu alebo pobytu v cudzine
  • VYSOKORIZIKOVÝCH - najmenej jeden zo symptómov a buď kontakt s pozit. osobou alebo pobyt v cudzine
  POZN.: ak nedokážem odobrať anamnézu, považujem takého pacienta za vysokorizikového!
 3. Každý pacient bude mať zmeranú teplotu pred vyšetrením.
 4. Počas odoberaní anamnézy, poučení pacienta, podpisu informovaného súhlasu ako i iných komplementárnych postupov pred samotným endoskopickým vyšetrením sa bude ošetrujúci personál snažiť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od pacienta t.j. 1 meter a v ideálnom prípade 2 metre
 5. Vo vyšetrovacích miestnostiach ako i popisovniach je prísne zakázaná konzumácia nápojov a jedál
 6. Ochranné pomôcky sú: respirátor N95/FFP2/FFP3, rukavice, pokrývka hlavy, ochranné okuliare alebo štít, ochranný chirurgický plášť. V individuálnych prípadoch pri nedostatku FFP2/3 respirátorov je možné u nízkorizikových pacientov použiť aj chirurgické rúška.

POUŽITIE OCHRANNÝCH POMÔCOK:

 1. všetkým pracovníkom gastroenterologických pracovísk odporúčame mať na tvári rúška počas celej pracovnej doby a respirátory počas kontaktu s pacientami.
 2. použitie ochranných pomôcok závisí od stratifikácie pacienta

  NÍZKORIZIKOVÝ (horný a dolný GIT) a STREDNE RIZIKOVÝ (dolný GIT)

  pokrývka hlavy, respirátor FFP3/FFP3, ak tento nie je dostupný možno zvážiť rúška, ochranné okuliare, chirurgický plášť, rukavice

  STREDNE RIZIKOVÝ (horný GIT) a VYSOKORIZIKOVÝ (horný a dolný GIT)

  pokrývka hlavy, respirátor N95 alebo FFP2-3, ochranné okuliare alebo štít, vodeodolný chirurgický plášť, 2 páry rukavíc (spodné a druhé vrchné – na prekrytie cez zápästia až na plášť)

 3. pred každým nasadzovaním osobných ochranných pomôcok dezinfikovať ruky – ideálne alkoholovým roztokom

  OBLIEKANIE OOP: najprv pokrývka hlavy, následne plášť, potom maska, ďalej okuliare a nakoniec rukavice

  VYZLIEKANIE OOP: najprv zložíme rukavice, potom plášť, ďalej okuliare, následne rúšku a nakoniec pokrývku vlasov po vyzlečení ochranných pomôcok opäť dezinfikujeme ruky

  Všetky použite ochranné pomôcky (okrem okuliarov) by mali byť zlikvidované po každom endoskopickom výkone.

  Obrazovú prílohu ako odievať a vyzliekať ochranné pomôcky môžete nájsť na: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf

Odporúčanie pre dezinfekciu prístrojov

 1. pokiaľ je na pracovisku dostupný automatický dezinfektor, tento by sa mal používať prioritne po každom vyšetrení
 2. odporúčame používať jednorázové akcesóriá, ktoré po výkone vždy zlikvidujeme
 3. u pacientov so stredným a vysokým rizikom infekcie COVID-19 odporúčame po každom vyšetrení žiariť miestnosť UV žiaričom a vykonávame dezinfekciu povrchov.

Uvedené obmedzenia a doporučenia sa môžu aktualizovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Vypracovali:
MUDr. Jozef Záň, PhD
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Dokumenty na stiahnutie: