Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta navýšenie finančných prostriedkov pre ambulantný sektor

Bratislava, 25. marca 2024

Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) s potešením prijala správu, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, (MZSR) navýšilo finančné prostriedky pre ambulantný sektor vo Vyhláške MZSR o prerozdelení zdrojov v zdravotníctve na rok 2024.

Na základe rozporového konania, ktoré prebehlo 23. februára 2024 a iných diskusií MZSR zvážilo úpravu objemu zdrojov vo vyhláške pre typ Všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na sumu 1 406 286 000 EUR z pôvodne navrhovanej sumy 1 263 071 000 EUR.

SGS spolu so SLS v reakcii na pôvodný návrh vyhlášky zaslala oficiálnu pripomienku s návrhom na navýšenie financií pre ambulantný sektor o 10,5%.Toto navýšenie by malo reflektovať infláciu v roku 2023 a pomôcť riešiť problémy s podfinancovaním a dlhými čakacími dobami v ambulanciách. „Mimoriadne pozitívne vnímame aktívny prístup Ministerstva zdravotníctva SR a veľmi si ceníme, že vypočulo aj pripomienky a argumenty SGS a navýšilo financie pre ambulantný sektor,“ uviedol prezident SGS Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. „Toto navýšenie je krok vpred v prístupe MZSR k otvorenej diskusii a pomôže zlepšiť dostupnosť a kvalitu ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.“

Vyhláška bola 21.3.2024 schválená ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou a v súčasnosti sa pripravuje na zverejnenie v zbierke zákonov.

SGS ďakuje všetkým, ktorí podporili jej snahu o navýšenie financií pre ambulantný sektor.

Kontakt:

Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava

Email: sekretariat@sges.sk