Doc.MUDr.Jan Kotrlík CSc. - Česť jeho pamiatke

To, čo našu bytosť v podstate otriasa je smrť. Obzvlášť, ak sa jedná o osobu, ktorú sme takmer dôverne poznali a strávili s ňou krásne chvíle. V tomto čase nás totiž navždy opustil blízky človek, priateľ Slovenska, vynikajúci odborník Doc. MUDr. Jan Kotrlík CSc. Jeho účasť na najvýznamnejších gastroenterologických podujatiach na Slovensku bola vždy prínosná a užitočným oživením.

Osobne som sa s ním zoznámil v 80 tych rokoch minulého storočia počas môjho študijného pobytu na internom oddelení- gastroenterologickom, vtedy pod vedením prof Friča na „Karláku“. Jeho priateľské správanie, rady mi boli dôležitou inšpiráciou do ďaľších rokov môjho profesného života.

Martin Huorka

Doc. MUDr. Jan Kotrlík CSc.

Narodil sa v Prahe 3.2.1929 v rodine s viacgeneračnou tradíciou v odbore medicína.. Promoval na fakulte všeobecného lekárstva v roku 1953. Po úvodných klinických skúsenostiach a absolvovaní dvoch atestačných skúškach z vnútorného lekárstva sa dostal v roku 1966 na gastroenterologicky orientované pracovisko- interné oddelenie fakultnej polikliniky pri VFN pod vedením prof Herforta, neskôr prof Friča. Jednalo sa o priekopnícke pracovisko so zavedením fibrogastroskopie, kolonoskopie a ERCP. Od roku 1987 do roku 1999 bol vedúcim gastroenterologického oddelenia IV. Internej kliniky až do odchodu do dôchodku. Vzhľadom na jeho tvorivú a aktívnu povahu, prácu gastroenterológa vykonával aj v období dôchodkového veku.

Docent Kotrlík bol pilným a zanieteným učiteľom a publicistom. PubMed eviduje vysoko reprezentatívny počet publikácii vrátane impaktovaných. Prvá pochádza z roku 1952 a titulky početných publikácii kopírujú najmä rozvoj a uvedenie endoskopických metód vo vtedajšom Československu. . Jeho prioritou je stanovenie názvu "bulbitida" pro zápalové zmeny bulbu duodena. Preukázal, že bulbitída je súčasť peptickej choroby (jednalo sa o jeho habilitačnú prácu)

V roku 1990 sa stal vedeckým sekretárom výboru Českej gastroenterologickej spoločnosti, v rokoch 1994-1998 bol jej predsedom a členom výboru a revíznej komisie bol i v ďaľších obdobiach.

V rokoch 1996–2000 bol členom výboru Europskej endoskopickej spoločnosti (ESGE), v roku 2004 bol spoluprezident Európského gastroenterologického kongresu (UEGW) konaného v Prahe. Bol čestným členom Československej, Slovenskej, Maďarskej a Stredonemeckej gastroenterologickej spoločnosti, bol členom redakčných rád Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopy a Gastroenterologie (Polskej).

Z menej známych aktivít doc Kotrlíka vyčnieva práca lekára reprezentačných družstiev Československa v basketbale.

Česť jeho pamiatke