Stanovisko Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti k rozhodnutiu zdravotných poisťovní neuhrádzať zdravotné ochranné pomôcky pre špecialistov

Aktualizácia (3.6.2020): SGS znovu otvorilo rokovanie s VŠZP, o výsledkoch rokovania s poisťovňou budeme v najbližších dňoch informovať.

Stanovisko (2. 6. 2020)

Po rokovaniach s MZSR a kodifikácii výkonu 68a o použití ochranných osobných pomôcok počas endoskopického výkonu počas pandémie COVID, Slovenská gastroenterologická spoločnosť v uplynulých týždňoch rokovala so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Rokovania so zdravotnou poisťovňou Union hodnotíme priaznivo. ZP Union sa zaviazala uhradiť počas núdzového stavu príplatkový výkon 68a pri každom endoskopickom výkone.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., zaslali po rokovaniach so zástupcami SGS stanovisko aj s ich interpretáciou úhrad výkonu 68a ku kompenzácii použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre gastroenterológov pri endoskopických vyšetreniach a to nasledovne:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.:

Uhrádzanie príplatkového výkonu 68a (príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19) v odôvodnených prípadoch*.

(*1. pacienti, ktorí v triediacom procese neodpovedali na všetky triediace otázky podľa bodu 12* negatívne – t.j. pacienti s podozrením z možnej infekcie SARS.CoV-2, a súčasne klinické situácie, ktoré zodpovedajú bodom 7 a 8, t.j. pacienti, ktorých vyšetrenie/ošetrenie nie je možné odložiť).

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

(doplnenie stanoviska z 29.5.2020):

Úhrada za príplatkový výkon 68a bude:

  1. poskytnutá poistencovi preukázateľne identifikovanému ako pravdepodobný alebo potvrdený prípad COVID-19 v zmysle usmernenia Hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 platného v čase poskytnutia výkonu
  2. hradená z verejného zdravotného poistenia
  3. poskytnutá v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
  4. nie je ju možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Uvedené stanoviská sú bohužiaľ v rozpore s požiadavkou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, ale aj s Metodickým usmernením Hlavného odborníka MZSR pre gastroenterológiu a stanoviskom medzinárodných odborných spoločností k používaniu OOPP počas endoskopických výkonov pri pandémie COVID-19 počas núdzového stavu.

Všetci zdravotnícki pracovníci v prvej línii majú povinnosť počas vysokorizikových výkonov chrániť zdravie seba i pacienta. Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto považuje rozhodnutie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj poisťovne Dôvera, neuhrádzať príplatkový výkon č.68a u všetkých pacientov počas endoskopických výkonov za medicínsky neodôvodnený.

Endoskopické výkony patria k najviac rizikovým z hľadiska šírenia infekcie koronavírusom a v súlade s Metodickým listom Hlavného odborníka MZSR pre gastroenterológiu je ochrana zdravotníckych pracovníkov nevyhnutná. Nakoľko asymptomatickí pacienti môžu rozširovať nákazu, bez adekvátnej ochrany sa endoskopické pracoviská môžu stať ďalším ohniskom nákazy v tejto alebo ďalších vlnách epidémie.

SGS sa v najbližších dňoch pokúsi iniciovať stretnutie s ministerstvom zdravotníctva a prediskutovať vzniknutú situáciu.