Sekcia mladých gastroenterelógovLogo SGSSLS

V simulačnom centre Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine sa 16.2. v spolupráci Internej kliniky - gastroenterologickej JLF UK a UNM a Sekcie mladých gastroenterológov pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti uskutočnil endoskopický workshop. Účastníci, lekári v atestačnej príprave v odbore gastroenterológovia mali možnosť na dvoch endoskopických vežiach trénovať základné techniky diagnostickej kolonoskopie a tiež techniky terapeutickej endoskopie - submukózna injekcia, klipovanie, polypektómia a endoskopická mukozálna resekcia.V dňoch 24.-25.6.2022 sa v Piešťanoch konal kurz Základy USG abdomenu pod vedením doc. MUDr. Jozef Beňačku, PhD., MBA, MPH. Počas kurzu boli účastníkom odprezentované základné princípy ultrazvuku, fyziologické a patologické nálezy na orgánoch dutiny brušnej. Súčasťou bolo tiež získavanie praktických zručností a vyšetrovanie pacientov na základe nadobudnutých vedomostí. Kurzu sa zúčastnili aj 9 členovia SMG SGS. Všetky ich poplatky boli plne hradené z grantov SGS, ktorej týmto vyjadrujeme vďaku za podporu nášho vzdelávania.Dňa 12.4.2022 Sekcia mladých gastroenterológov v spolupráci s Internou klinikou - gastroenterologickou, Univerzitnej nemocnice v Martine, usporiadala endoskopický workshop ZÁKLADNÉ KOLONOSKOPICKÉ TECHNIKY. Workshop bol zameraný na základné kolonoskopické zručnosti, správnu techniku kolonoskopie a polypektómie. Zúčastnili sa ho mladí gastroenterológovia z viacerých pracovísk z celého Slovenska.

Celá prezentácia

Dňa 11.3.2022 sa v Národnom onkologickom ústave v spolupráci s firmou Olympus uskutočnil hands-on tréning mladých gastroenterológov. Tréning bol zameraný na techniky hemostázy a polypektomie, vyskúšali si klipovanie, hemostázu koagrasperom, endo-loop, mukozálnu resekciu a iné potrebné zručnosti.

Školili sa ako lekári, tak aj sestry, pod vedením skúsených endoskopistov.


ESPEN 2020

Radi informovali o možnosti 6 free registrácii od Abbottu na ESPEN (Congress of Clinical Nutrition and Metabolism) Virtual Congress, ktorý sa bude konať 19-22.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sges.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi vyplnením priloženej žiadosti do 31.7.2020.


GastroUpdate 2020

Radi informovali o možnosti 10 free registrácii na GastroUpdate, ktorý sa bude konať virtuálne v dňoch 4-5.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sges.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi 15.8.2020.


Výsledky volieb do sekcie mladých gastroenterológov SGS na funkčné obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie sekcie mladých gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 24.6.2020
Volebná komisia:

  1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH, predseda
  2. MUDr. Jozef Tóth, člen
  3. MUDr. Martin Weis, člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Kontaktný email: mladi.gastro@gmail.com

Predseda sekcie

MUDr. Martin Ďuríček, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2, 03601 Martin

Podpredseda sekcie

MUDr. Igor Šturdík, PhD.
Gastroenterologické a IBD centrum, Poliklinika Bezručova
Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Vedecký sekretár

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
Gastroenterologické a IBD centrum, Poliklinika Bezručova
Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Pokladník

MUDr. Juraj Letkovský, PhD.
NOÚ
Klenova 1, 833 10 Bratislava

Referent

MUDr. Dušan Polák
Gastroenterologické centrum - FNsP Žilina
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Najbližšie podujatia