Záštita SGS nad podujatím

V súlade so stanovami sa Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť (SGS) zaviazala, že bude iniciovať a sprostredkovávať prenos najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania. Jedným z cieľov práce SGS je zabezpečovať odbornú garanciu kontinuálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v gastroenterológii.

Pre naplnenie tohto cieľa SGS ponúka záštitu nad odbornými podujatiami s nižšie uvedenou definíciou a podmienkami.

Definícia

Záštita nad odborným podujatím Slovenskou Gastroenterologickou Spoločnosťou znamená garanciu odbornej kvality dvoch typov odborných podujatí:

 1. Podujatia zamerané na kontinuálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v gastroenterológii
 2. Podujatia zamerané na prezentáciu výsledkov originálneho výskumu v gastroenterológii

Podmienky udelenia záštity a povinnosti organizátora podujatia

V prípade podujatia zameraného na kontinuálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v gastroenterológii rozhoduje SGS o udelení záštity na základe nasledujúcich kritérií:

 1. Aktuálnosť nosnej témy/nosných tém podujatia – tak v kontexte svetových trendov ako lokálnych potrieb
 2. Nadväznosť na ostatné podujatia organizované alebo zaštítené SGS v rámci postgraduálneho vzdelávania, osobitne s cieľom predísť prípadnej duplicite tém
 3. Odbornosť a kvalita prednášajúcich
 4. Dodržanie etických noriem – deklarácia konfliktu záujmov prednášajúcimi; v prípade live demonštrácií poskytnutie informovaného súhlasu s vysielaním všetkými vyšetrovanými pacientami

SGS si vyhradzuje právo uložiť organizátorovi podujatia povinnosť na jeho vlastné náklady realizovať hodnotenie podujatia formou anonymného formulára a výsledky tohoto hodnotenia predložiťvýboru SGS. Súčasne má organizátor podujatia povinnosť po skončení podujatia predložiť výboru SGS správu s uvedením počtu zúčastnených, ich zaradenia (lekári s uvedením špecializácie, farmaceuti, sestry, medici, atď). V prípade, že sa definitívny program podujatia líšil od programu predloženého pri žiadosti je potrebné uviesť dôvody zmeny programu.

Organizátor podujatia zodpovedá sám za organizačno-logistické aspekty podujatia.

Záštita SGS sa udeľuje po uhradení procedurálneho poplatku účet SGS a to nasledovne:

 • 500€ za jednodňové podujatie
 • 1000€ za dvojdňové podujatie
 • Odborné podujatia organizované lekármi sú oslobodené od poplatku.
  (ak je organizátorom lekár, alebo lekársky spolok, t.j. nejedná sa o firemné sympózium)

Povinnosti SGS voči organizátorovi podujatia, nad ktorým SGS prevzala záštitu

Výbor SGS sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi odborného podujatia zaštíteného SGS odbornú pomoc pri organizácii podujatia formou poradenstva a v prípade, že ho o to organizátor požiada, poskytnutím aktívnej účasti svojich členov.

Na všetky propagačné a informačné materiály má organizátor právo uvádzať logo SGS s textom ´Podujatie pod záštitou SGS´. Výbor SGS sa zaväzuje propagovať podujatie elektronickou formou prostredníctvom mailovej komunikácie so svojimi členmi a na svojej webstránke.

Procedúra

Žiadateľ o záštitu SGS nad odborným podujatím vyplní online formulár najneskôr 6 týždňov pred konaním podujatia. Súčasťou žiadosti je definitívny odborný program podujatia s presným uvedením prednášajúcich a názvov prednášok. Toto sa nevzťahuje na časť programu uvádzajúcu originálne práce, pokiaľ je táto súčasťou podujatia.

Po obdržaní žiadosti rozhodne výbor SGS o poskytnutí záštity v elektronickom hlasovaní, tak ako je zadefinované v stanovách SGS, najneskôr do dvoch týždňov od obdržania elektronickej žiadosti o záštitu. O výsledku hlasovania bude žiadateľ následne informovaný do 48 hodín od ukončenia hlasovania mailom s prílohou obsahujúcou oficiálne rozhodnutie podpísané prezidentom alebo, v jeho neprítomnosti, vedeckým sekretárom SGS.

Žiadosť o poskytnutie záštity Slovenskou Gastroenterologickou Spoločnosťou nad odborným podujatím

Online formulár

Najbližšie podujatia