Žiadosť o členstvo v SGS

Či ste mladý lekár uvažujúci o profesionálnej orientácii smerom ku gastroenterológii alebo skúsený gastroenterológ, členstvo v SGS Vám poskytuje množstvo výhod. SGS je dynamickou organizáciou, ktorá má ambíciu neustále zlepšovať starostlivosť o gastroenterologického pacienta na Slovensku, tak aby táto starostlivosť bola ´šitá na mieru´ slovenskému pacientovi s geografickými a kulturálnymi osobitosťami tejto krajiny. Našou víziou je podporovať všetky formy otvorenej interkolegiálnej komunikácie či už formou on-line diskusných fór, alebo formou odborných podujatí pod záštitou SGS. Pochopenie špecifík slovenskej populácie gastroenterologických pacientov je možné len cestou intenzívneho výskumu našej populácie. Tento výskum SGS podporuje formou odmeny Publikácie roka ako aj cez intenzívnu spoluprácu s ostatnými európskymi pracoviskami a inštitúciami vysielaním mladých gastroenterológov na špecializačné stáže a kurzy.

Pokiaľ máte záujem o členstvo v SGS, vyplňte online dotazník a my Vás budeme kontaktovať. K definitívnej žiadosti, ktorú od Vás vyžiadame po vyplnení budete potrebovať odporúčací list od gastroenterológa, člena SGS. Platným členom SGS sa stávate po odsúhlasení Vášho členstva nadpolovičnou väčšinou členov výboru SGS na najbližšom zasadaní výboru a zaplatení ročného členského poplatku 10 EUR.

Žiadosť o členstvo v Slovenskej Gastroenterologickej Spoločnosti

Online formulár

Osobné údaje


Adresa pracoviska


Korešpondenčná adresa (adresa domov)


Profesia


Číslo Slovenskej Lekárskej Komory

Číslo Slovenskej Lekárskej Spoločnosti


V prípade, že nemáte atestáciu, uveďte to.

Žiadosť o členstvo v sekciách a pracovných skupinách

 

V prípade, že ste v atestačnej príprave


V prípade, že máte titul PhD: