Skríning kolorektálneho karcinómu

Predseda:

MUDr. Andrej Orságh
Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 Bratislava
e-mail: andrej.orsagh@nou.sk
web: www.krca.sk

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2020

Na Slovensku zbierame deviaty rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe splnenia podmienok OU/2011. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 29.1.2021

Slovensko a skríning KRCa - 2020

Od prvých úvah o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) na Slovensku v roku 1998 ubehlo 22 rokov. Prvý impulz nato vzišiel z iniciatívy Europskej gastroenterologickej spoločnosti. Jej predstavy v roku 1998 boli asi také, že ak sa rozdajú praktickým lekárom testy na okultné krvácanie v stolici (TOKS) a títo budú vyšetrovať svojich pacientov nad 50 rokov pomocou nich aspoň každé dva roky, tak do 5 rokov by sa mali prejaviť prvé efekty skríningu v podobe znižovania incidencie a mortality na toto ochorenie v celej populácii. O 4 roky nato sa rozbehol i na Slovensku skríning v spolupráci gastroenterológov a praktických lekárov. Viac info »

Pridané: 6.5.2020

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

Knižná edícia Aktuality v gastroenterológii mala vždy ambíciu prinášať recentné poznatky z rôznych oblastí tohto špecializovaného odboru. Po sérii siedmich vydaní Aktualít, ktoré vychádzali vo vydavateľstve Herba každoročne od r. 2013, sa k čitateľovi dostáva reprezentačné vydanie ďalšej zbierky noviniek venovaných problematike kolorektálneho karcinómu. Naposledy bola táto téma komplexnejšie spracovaná vo vydarenej knižnej publikácii Gastrointestinálna onkológia (eds. Bolejšíková, Májek, Makovník, Mlkvý, Šálek, Infoma Business Trading, Bratislava) r. 2008. Časový odstup 12 rokov, počas ktorých pribúdali ďalšie teoretické i praktické informácie o karcinóme hrubého čreva a rekta, si vynútil ich spracovanie a vydanie v novej knižnej podobe. Keďže sa najviac informácii zhromaždilo z oblasti epidemiológie, prevencie, genetiky a terapie, zostavovateľ upriamil pozornosť najmä na tieto témy. O ich aktuálnosti svedčí skutočnosť, že 43 % citácii nie je starších ako tri roky. Každá kapitola je ukončená záverečnými odporúčaniami pre prax. Kniha je určená nielen gastroenterológom, internistom, genetikom, onkológom a chirurgom, ale aj všetkým ďalším lekárom, ktorých zaujíma problematika kolorektálneho karcinómu.

Bratislava, január 2020
Prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH, editor

Pridané: 2.4.2020

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2019

Na Slovensku zbierame už ôsmy rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe splnenia podmienok OU/2011.( http://www.krca.sk/etapa3/legislativa/) Na tieto pracoviská sú odosielaní pacienti všeobecnými lekármi pre dospelých (VLD) na vykonanie kolonoskopie v prípade, že sa u nich zistila pozitivita TOKS. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí sa rozhodli pre vykonanie kolonoskopického vyšetrenia priamo bez predošlého TOKS tak ako im to umožňuje zákon.(81/2009Z.z.Čl.I z 11. februára 2009, § 2 odsek 1 písmeno n ) (http://www.krca.sk/etapa2/legislativa/) Tento kolonoskopický skríning má aj v roku 2019 oportúnny charakter a týka sa populácie poistencov nad 50 rokov veku. Poistencov pod 50 rokov vyšetrujeme ak je dôvodné podozrenie na familiárnu záťaž KRCa. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 21.1.2020

Príčiny nízkej účasti na skríningu

Skôr než sa rozhodneme, či zasielať testy na zistenie skrytého krvácania v stolici populácii od 50 do 75 rokov, ktorá je ohrozená kolorektálnym karcinómom vo zvýšenej miere a ktorá nechodí na pravidelné preventívne prehliadky. Každý rok za ostatné dva roky chodí na preventívne prehliadky 35% ľudí vo veku nad 50 rokov. Ide o 280 000 poistencov, ktorí si dali urobiť test na skryté krvácanie v stolici. Ide o tzv. testufilnú skupinu. 65 % alebo 520 000 poistencov na testy nechodí. To sú ti ťažko presvedčitelní tzv. testufóbni. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 26.11.2019

Správa o činnosti pracovnej skupiny – Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku – za rok 2018.

  1. Príprava pilotného projektu populačného skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku pozývacou metódou s odoslaním štandardizovaného imunochemického testu náhodne vybraným poistencom vo veku 50-74 rokov tak, aby táto skupina v počte 20 000 poistencov reprezentovala prirodzenú distribúciu obyvateľstva podľa veku, pohlavia a pomerného zastúpenia pohlaví a vekových skupín v 8 krajov na Slovensku. Skupina musela spĺňať incl. a excl. kritériá odporúčané Európskymi gajdlajnami z roku 2010.
  2. Projekt bol úspešne spustený 1.1. 2019 vďaka úspešnej koordinácii zainteresovaných inštitúcií t.j. MZSR, ZP (VSZP, Dôvera,Union) ,odborných spoločností ( SGS, Onkol. spločnosť, spoločnosti pre VLD) novovytvorenej inštitúcie (NOI- Národný onkologický inštitút) , reklamnej podpory ( Europacolon a Nie rakovine) zainteresovaním masovokomunikačných prostriedkov ( RTVS, Markíza, JOJ, Denníky, odborné časopisy, špecializované magazíny), osobným zaangažovaním sa členov odborných spoločností (prednášky, publikácie, tlačové konferencie, odborné podujatia)
  3. Pokračujúca práca na mechanizme spätnej väzby, ktorá by informovala o dynamike skríningu v prípade, že sa populačný skríning spustí celoplošne.
    Ide o koordináciu medzi databázami zdravotných poisťovní, ktoré sú jedinou databázou poskytujúcou validné informácie o stave skríningu od VLD, gastroenterológov a patológov. Tieto premenné sú organizované cestou NCZI do novovytváranej dátovej vety od každého skrínovaného poistenca tak, aby spĺňali kritériá akceptované na úrovni Európskej únie, čo umožní následne objektívne porovnávanie stavu skríningu KRCa v jednotlivých členských krajinách EU. Termín ukončenia tejto práce je koniec roku 2019.
  4. Paralelne beží program na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vykonávajú skríningové a primárne skríningové kolonoskopie od roku 2012 na Slovensku. Hodnotiaca práca bola tak ako každý rok publikovaná na stránke www.krca.sk a v skrátenej forme bola prezentovaná na Vráblikových dňoch v apr. 2019.
  • Hore uvedené aktivity boli zavŕšením 20 ročnej práce tejto skupiny. Štafetu do budúcna zrejme prevezme NOI, ktorý bude koordinovať skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku pozývacou formou.
  • Koordináciu činnosti certifikovaných kolonoskopických pracovísk by si mala ponechať SGS i naďalej a táto činnosť by mala byť hlavnou náplňou práce tejto pracovnej skupiny.

MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
vedúci pracovnej skupiny v rámci SGS pre skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku