Údaje SGS

Sídlo a poštová adresa

Ing. Romana Ondrušová

SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, o.z.
Občianske združenie registrované Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-37879
Zastúpené prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., prezidentom združenia

Sídlo a korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Email: sekretariat@sges.sk

IČO: 42254531
DIČ: 2023316856
IČ DPH: SK2023316856
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0047 1136 9056
SWIFT: SUBASKBX

Najbližšie podujatia

UEG WEEK 2024
12.10.2024 - 15.10.2024
Gastrofórum 2025 - SAVE THE DATE
22.01.2025 - 25.01.2025
XXIV. Vrábliikov deň
14.03.2025 - 14.03.2025