Údaje SGS

Sídlo a poštová adresa

Ing. Romana Ondrušová

SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, o.z.
Občianske združenie registrované Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-37879
Zastúpené prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., prezidentom združenia

Sídlo: Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Email: sekretariat@sges.sk

IČO: 42254531
DIČ: 2023316856
IČ DPH: SK2023316856
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0047 1136 9056
SWIFT: SUBASKBX

Najbližšie podujatia

ECCO'24 CONGRESS IN STOCKHOLM
21.02.2024 - 24.02.2024
Prague Endoscopy Days 2024
22.02.2024 - 23.02.2024
IBD kongres
04.04.2024 - 05.04.2024
ESGE DAYS 2024
25.04.2024 - 27.04.2024
DDW 2024
18.05.2024 - 21.05.2024
UEG WEEK 2024
12.10.2024 - 15.10.2024